Получаване на сертификати

Нашите ученици от специалност „Администратор в хотелиерството“ и специалност „Автотранспортна техника“ завършиха успешно своята практика по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ и получиха своите сертификати.

Получаване на сертификати
Към началото