професия „Администратор в хотелиерството“

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8110201 „Организация на обслужването в хотелиерството“

ПРОФЕСИЯ: код 811020 „Администратор в хотелиерството“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

РАМКОВА ПРОГРАМА В – ВАРИАНТ В4

Ниво по НКР – 4

Към началото