професия „Монтьор на автотранспортна техника“

СПЕЦИАЛНОСТ: код 5250201 „Автотранспортна техника“

ПРОФЕСИЯ: код 525020 „Монтьор на транспортна техника“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА – 3

РАМКОВА ПРОГРАМА В – ВАРИАНТ В5

Към началото