Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През месец октомври учениците от 1а и 1б клас, и техните родители участваха по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Учениците и родителите бяха разделени на групи с ръоводители г-жа Милка Хрисчева, г-жа Анелия Арнаудова и г-жа Мария Пеева. В обучението си учениците и родителите се запознаха с Microsoft Teams, програма в която се осъществява обучението в електронна среда. По време на обучението обучаемите имаха възможност да се запознаят подробно с функционалностите на платформата. Така по време на образователен процес в електронна среда ще им помогне да повишат мотивацията си при обладяване на учебното съдържание.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Към началото